Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu udostępniania przez Krajowe Biuro Wyborcze informacji publicznych

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 2 kwietnia 2012 r.

w sprawie zakresu i sposobu udostępniania przez Krajowe Biuro Wyborcze informacji publicznych

 

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.[1]) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się zakres i sposób udostępniania przez Krajowe Biuro Wyborcze informacji publicznych, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

§ 2. 1. Udostępnianiu przez Krajowe Biuro Wyborcze (zespoły i delegatury) podlegają w szczególności informacje dotyczące:

1)            działalności Państwowej Komisji Wyborczej, w tym:

a)       kompetencji, organizacji pracy i składu osobowego,

b)       uchwał podejmowanych w sprawach wyborczych i referendalnych,

c)       interpretacji i wyjaśnień przepisów prawa wyborczego,

d)       rejestracji komitetów wyborczych i podmiotów uczestniczących w kampaniach referendalnych w referendach ogólnokrajowych,

e)       wyników głosowania i wyborów do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, posłów do Parlamentu Europejskiego, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także referendów ogólnokrajowych,

f)    informacji finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionej z subwencji wydatkach, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924),

g)    sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków funduszu wyborczego, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych,

h)     sprawozdań o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu wyborczego, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, o których mowa w art. 142 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[2]),

i)       prowadzonego „Rejestru Korzyści”;

2)      działalności komisarzy wyborczych, w tym:

a)    kompetencji, właściwości terytorialnej i organizacji pracy,

b)     postanowień i wyjaśnień z zakresu prawa wyborczego i referendalnego oraz rozpatrywanych skarg,

c)     rejestracji lokalnych komitetów wyborczych organizacji społecznych i komitetów wyborczych wyborców w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także inicjatorów referendów lokalnych,

d)     wyników głosowania i wyborów w wyborach powszechnych, ponownych, uzupełniających, przedterminowych oraz nowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, a także w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

e)     spraw zawiązanych z przeprowadzeniem referendów lokalnych  w sprawie odwołania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przez upływem kadencji oraz wyników tych referendów,

f)      oceny sprawozdań wyborczych (finansowych) lokalnych komitetów wyborczych oraz wystąpień do sądu dotyczących przepadku korzyści majątkowych przyjętych z naruszeniem prawa i wystąpień do prokuratury z wnioskami dotyczącymi naruszenia prawa wyborczego,

g)     kontroli prawidłowości sporządzania spisów wyborców oraz spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,

h)     prowadzonego „Rejestru Korzyści”.

2.      Informacje publiczne zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 udostępnia Szef Krajowego Biura Wyborczego, a informacje zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 udostępniają dyrektorzy delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

§ 3. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 są udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania osoby.

§ 4. Udostępnienie informacji zawartych w dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

§ 5. Uchwały i postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych udostępniane są w czasie zapewniającym wcześniejsze ich doręczenie zainteresowanym podmiotom, do których są adresowane lub których dotyczą.

§ 6. Dane dotyczące wyników głosowania w wyborach i w referendach mogą być udostępniane od poziomu obwodu głosowania. Dane dotyczące wyników wyborów mogą być udostępniane od poziomu okręgu wyborczego. Krajowe Biuro Wyborcze nie dokonuje analiz i przetwarzania tych danych na potrzeby wnioskodawcy, który zwrócił się o ich udostępnienie.

§ 7. Informacje zawarte w dokumentach udostępniane są w następujących formach:

1)   poprzez stronę internetową www.pkw.gov.pl, a po dodaniu hasła:

a)    komisarz wyborczy – o działalności komisarzy wyborczych,

b)     Krajowe Biuro Wyborcze  - o zespołach i delegaturach,

2)   w formie plików komputerowych,

3)   w formie kserokopii dokumentu lub pisemnie za pośrednictwem poczty lub faksu, jeżeli objętość informacji nie przekracza 10 stron,

4)   poprzez udostępnienie akt w siedzibie Biura w Warszawie (zespoły) lub w siedzibie jego delegatury,

5)       ustnie lub telefonicznie bezpośrednio osobie zainteresowanej.

§ 8. Informacje są udostępniane na pisemny wniosek. Informacje zawarte w dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 1, które mogą być niezwłocznie udostępnione, są udostępniane w formie ustnej i nie wymagają pisemnego wniosku.

§ 9. Informacje zawarte w dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 1, są udostępniane bezpłatnie. Jeżeli jednak udostępnienie informacji pociąga za sobą dodatkowe koszty, np. kopiowania dokumentów lub przenoszenia ich treści na nośniki elektroniczne, podmioty udostępniające mogą pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości równowartości tych kosztów.

§ 10. Informacje zawarte w dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą być utrwalane przez wnioskodawców za pomocą ich własnych środków technicznych.

§ 11. Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej, o którym mowa w § 8, stanowi załącznik do uchwały.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 204, poz. 1195.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 0:20
    Wprowadził:Bartosz Goździk