Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych aud

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 26 września 2002 r.
w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Audycje wyborcze są nieodpłatnie rozpowszechniane w programach regionalnych i ogólnokrajowych "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna", zwanej dalej "Telewizją Polską", oraz programach regionalnych emitowanych przez spółki publicznej radiofonii regionalnej, zwane dalej "spółkami radiofonii regionalnej", a także w programach ogólnokrajowych "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", zwanego dalej "Polskim Radiem".

§ 2. 1. Ustala się, na potrzeby rozpowszechniania audycji wyborczych, obszary emitowania programów regionalnych Telewizji Polskiej, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, oraz obszary emitowania programów regionalnych poszczególnych spółek radiofonii regionalnej, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2.  Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji może zezwolić, na wniosek zainteresowanego komitetu wyborczego, złożony w terminie 8 dni od upływu terminu na zgłaszanie do zarejestrowania list kandydatów na radnych, dotyczący rozpowszechniania audycji w okręgach wyborczych położonych na granicy obszarów określonych w załącznikach, o których mowa w ust. 1, na emitowanie audycji wyborczych z obszaru sąsiedniego, jeżeli jest to uzasadnione lepszą jakością techniczną programu.

§ 3. Zarządy Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia dokonają podziału łącznego czasu rozpowszechniania audycji wyborczych pomiędzy poszczególne programy ogólnokrajowe, w granicach łącznego czasu nieodpłatnych audycji wyborczych ustalonego dla programów ogólnokrajowych.

§ 4. 1.  Pełnomocnicy komitetów wyborczych przedstawią organom spółek, określonym w § 6 i 7, w terminie 10 dni od upływu terminu na zgłaszanie do zarejestrowania list kandydatów na radnych, wnioski o przydział nieodpłatnego czasu antenowego.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać:

1) nazwę komitetu wyborczego uprawnionego do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych;

2) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres pełnomocnika komitetu wyborczego;

3) wykaz okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów oraz do sejmików województw objętych obszarem emitowania programu, w których zarejestrowano listy kandydatów;

4) kopie protokołów rejestracji list kandydatów objętych wnioskiem.

§ 5. Przed dokonaniem podziału czasu antenowego organy spółek, określone w § 6 i 7, zwołują zebrania pełnomocników w celu poinformowania ich o proponowanym ramowym układzie czasu emisji audycji wyborczych, warunkach rejestracji i emisji audycji wyborczych oraz przeprowadzenia losowania kolejności emitowania audycji wyborczych.

§ 6. Dyrektorzy oddziałów Telewizji Polskiej oraz prezesi zarządów spółek radiofonii regionalnej dokonują podziału czasu antenowego w programach regionalnych proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych list kandydatów na obszarze emitowania danego programu, z zastrzeżeniem § 8.

§ 7. Prezesi zarządów Telewizji Polskiej i Polskiego Radia dokonują podziału czasu antenowego pomiędzy komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w programach ogólnokrajowych, proporcjonalnie do liczby list kandydatów zarejestrowanych przez te komitety w wyborach do sejmików województw, z zastrzeżeniem § 8.

§ 8. 1. Przydział nieodpłatnego czasu antenowego następuje na podstawie wniosku, o którym mowa w § 4.

2. W przypadku niezłożenia przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków, w terminie określonym w § 4 w ust. 1, prezesi zarządów Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, dyrektorzy oddziałów Telewizji Polskiej i prezesi zarządów spółek radiofonii regionalnej dokonują podziału nieodpłatnego czasu antenowego pomiędzy komitety wyborcze, których pełnomocnicy złożyli wnioski.

§ 9.  Po rozpatrzeniu wniosków pełnomocników, w terminie 12 dni od upływu terminu na zgłaszanie do zarejestrowania list kandydatów na radnych, organy spółek określone w § 6 i 7 dokonują ustaleń i informują na piśmie pełnomocników o:

1) czasie antenowym przyznanym komitetowi wyborczemu;

2) terminach emisji audycji wyborczych komitetu wyborczego;

3) terminach i czasie rejestracji audycji wyborczych;

4) warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze.

§ 10. Materiały audycji wyborczej przygotowanej samodzielnie przez komitet wyborczy są dostarczane nadawcy najpóźniej na 24 godziny przed emisją.

§ 11.  Jeżeli materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze nie odpowiadają warunkom technicznym podanym do wiadomości pełnomocników, Telewizja Polska, Polskie Radio lub spółki radiofonii regionalnej wzywają pełnomocników do usunięcia wskazanych usterek i dostarczenia poprawionego materiału audycji wyborczej, najpóźniej na 8 godzin przed ustalonym czasem emisji audycji.

§ 12.  W przypadku stwierdzenia przez Telewizję Polską, Polskie Radio lub spółki radiofonii regionalnej, że dostarczone przez komitet wyborczy materiały audycji wyborczych przekraczają czas ustalony dla tych audycji, Telewizja Polska, Polskie Radio lub spółki radiofonii regionalnej wzywają niezwłocznie komitet wyborczy do skrócenia czasu audycji. Jeżeli komitet wyborczy nie zastosuje się w ciągu 8 godzin do wezwania, Telewizja Polska, Polskie Radio lub spółki radiofonii regionalnej przerwą emisję audycji wyborczej w chwili, w której upłynął czas audycji przysługujący danemu komitetowi.

§ 13. Audycje wyborcze są emitowane w blokach, w ramach których kolejność emisji audycji wyborczych poszczególnych komitetów jest ustalana w drodze losowania odbywającego się z udziałem pełnomocników, o których mowa w § 4 w ust. 1.

§ 14. Nadawcy zobowiązani do emisji audycji wyborczych ogłaszają, co najmniej dwukrotnie, w swoich audycjach informacyjnych, harmonogram emisji bloków audycji wyborczych i codziennie informują o emisjach audycji wyborczych w zapowiedziach programowych, a także za pośrednictwem prasy, w trybie przyjętym dla informowania o treści programu.

§ 15.  1. Rejestracja i emisja audycji wyborczych dokonywana jest na koszt Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz spółek radiofonii regionalnej.

2. W przypadku radia rejestracja i emisja obejmuje:

1) nieodpłatne przegranie audycji wyborczej dostarczonej przez komitet wyborczy na kasecie, płycie lub innym nośniku dźwięku na stosowane w emisji nośniki;

2) nieodpłatne udostępnienie studia wraz z realizatorem w celu nagrania audycji wyborczej na czas nie dłuższy niż trzykrotność czasu audycji wyborczej.

3. W przypadku telewizji rejestracja i emisja obejmuje:

1) nieodpłatne przegranie audycji wyborczej dostarczonej przez komitet wyborczy na kasecie lub innym nośniku z obrazem o rozdzielczości SD lub wyższej na stosowane w emisji nośniki;

2) nieodpłatne udostępnienie studia w celu rejestracji nagrania audycji wyborczej obejmuje czas nie dłuższy niż trzykrotność czasu audycji wyborczej.

§ 16. 1.  Telewizja Polska, Polskie Radio oraz spółki radiofonii regionalnej udostępniają studia i urządzenia techniczne w celu przygotowania nieodpłatnych audycji wyborczych przez komitety wyborcze.

2. Wniosek o udostępnienie studia i urządzeń technicznych składa pełnomocnik do dyrektora właściwego programu nie później niż na 24 godziny przed rejestracją audycji wyborczych.

§ 17. 1.  Jeżeli obszary emitowania, o których mowa w § 2 w ust. 1, obejmują więcej niż jeden program regionalny Telewizji Polskiej lub spółki radiofonii regionalnej, pełnomocnik wskazuje, w terminie 10 dni od upływu terminu na zgłaszanie do zarejestrowania list kandydatów na radnych, w którym z programów regionalnych mają być rozpowszechniane audycje wyborcze.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana niezwłocznie przez wskazany oddział regionalny Telewizji Polskiej lub spółkę radiofonii regionalnej do pozostałych oddziałów regionalnych Telewizji Polskiej lub spółek radiofonii regionalnej.

§ 17a.  1. W wyborach nowych rad i w wyborach przedterminowych przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. W wyborach nowych rad i w wyborach przedterminowych:

1) termin, o którym mowa w § 2 ust. 2, upływa 3. dnia po upływie terminu na zgłaszanie do zarejestrowania list kandydatów na radnych;

2) termin, o którym mowa w § 4 ust. 1, upływa 5. dnia po upływie terminu na zgłaszanie do zarejestrowania list kandydatów na radnych;

3) termin, o którym mowa w § 9, upływa 7. dnia po upływie terminu na zgłaszanie do zarejestrowania list kandydatów na radnych;

4) termin, o którym mowa w § 17 ust. 1, upływa 5. dnia po upływie terminu na zgłaszanie do zarejestrowania list kandydatów na radnych.

3. W wyborach nowej rady lub w wyborach przedterminowych przeprowadzanych w tym samym dniu co wybory wójta tej gminy, w których termin zgłaszania do zarejestrowania list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta wyznaczony został na ten sam dzień, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W wyborach nowej rady lub w wyborach przedterminowych przeprowadzanych w tym samym dniu co wybory wójta tej gminy, w których terminy zgłaszania do zarejestrowania list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta wyznaczone zostały na inne dni:

1) termin, o którym mowa w § 2 ust. 2, upływa 3. dnia po upływie terminu na zgłaszanie kandydatów na wójta;

2) termin, o którym mowa w § 4 ust. 1, upływa 5. dnia po upływie terminu na zgłaszanie kandydatów na wójta;

3) termin, o którym mowa w § 9, upływa 7. dnia po upływie terminu na zgłaszanie kandydatów na wójta;

4) termin, o którym mowa w § 17 ust. 1, upływa 5. dnia po upływie terminu na zgłaszanie kandydatów na wójta.

§ 18. Traci moc rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 września 1998 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie podziału nieodpłatnego czasu emisyjnego, przygotowania i emisji oraz informowania o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 1998 r. Nr 118, poz. 769).

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 14:04
    Wprowadził:Bartosz Goździk