• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad i w wybo
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad pow
 • Wyjasnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 marca 2009 r. dotyczące postępowania z wykazami podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum lokalnego, w przypadku gdy inicjator referendum odstąpił od składania wniosku o przeprowad
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2009 r. dotyczące spisu wyborców dla obwodów odrębnych w wyborach uzupełniających do rad
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2008 r. zmieniająca uchwałe w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie uczestniczenia w składach komisji do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego osób pozostających w stosunku pokrewieństwa do odwoł
 • Wyjaśnienia Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2008 r. dotyczące ważności referendum lokalnego
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2007 r. związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2007 r.
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Ko