więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Partię Ludowo-Demokratyczną i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia  29 lipca 2002 r.
w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Partię Ludowo-Demokratyczną i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r., Nr79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802)

 

postanawia

 

odrzucić sprawozdanie Partii Ludowo-Demokratycznej o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Partię Ludowo-Demokratyczną i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

 

Uzasadnienie

 

Partia polityczna Partia Ludowo-Demokratyczna, z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, przedłożyła Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz źródłach pozyskania środków finansowych przez Fundusz Wyborczy  i o wydatkach poniesionych ze środków tego Funduszu w 2001 r. Do sprawozdania dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą dotyczące wpływów na Fundusz Wyborczy partii politycznej. Sprawozdanie zostało sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych (Dz.U. Nr 112, poz. 1201). Żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania.

 


 1. Państwowa Komisja Wyborcza, w wyniku badania sprawozdania oraz załączonych dokumentów w części dotyczącej środków finansowych pozyskanych przez partię stwierdziła, że Partia Ludowo-Demokratyczna przyjęła od pięciu osób fizycznych środki finansowe na łączną sumę 21 500 zł. pochodzące z wpłat gotówkowych, dokonywane z naruszeniem art. 25 ust. 5 ustawy o partiach politycznych. Darowizny te nie zostały ani zwrócone darczyńcom, ani nie wyłączone do depozytu sądowego.

 2. Partia Ludowo-Demokratyczna przyjęła do kasy wpłaty od osób fizycznych na ogólną kwotę 36 350 zł. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy, kwota ta powinna zostać w całości przelana na rachunek bankowy, po czym z rachunku bankowego mogły być pokrywane koszty związane z działalnością statutową. Partia Ludowo-Demokratyczna, z naruszeniem art. 24 ust. 8 ustawy przeznaczyła część środków pieniężnych wpłaconych do kasy w kwocie 14 500 zł. na regulowanie zobowiązań poza obrotem bankowym.

 3. Na rachunek Partii Ludowo-Demokratycznej w okresie od 18 czerwca do 26 lipca 2001 r. wpłynęły wpłaty od 4 osób prawnych na łączną kwotę 11 900 zł., co jest sprzeczne z art. 25 ust. 1 ustawy. Kwota wpłat od osób prawnych nie została uwidoczniona w sprawozdaniu, choć należało ją wpisać w pkt. IV jako wpłaty nieprawidłowe i określić jako "pozyskane z naruszeniem art. 25 ust. 1 ustawy". Wpłaty nieprawidłowe zostały przyjęte na rachunek Partii, co zostało stwierdzone przez biegłego rewidenta w pkt. 20 raportu. Z wyjaśnień udzielonych przez organ statutowy wynika, że Partia zabezpieczyła równowartość tej kwoty ze środków własnych na poczet zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Przekazane przez osoby prawne środki zostały przyjęte i wykorzystane.

 4. Na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego Partia Ludowo-Demokratyczna zgromadziła 507 942 zł. Środki finansowe pochodzą z wpłat od osób fizycznych i odsetek bankowych (72,16 zł.). W wykazie wpłat, według raportu biegłego rewidenta, potwierdzonego przez Partię znajdują się nazwiska 25 osób, które dokonały wpłat gotówkowych na łączną kwotę 74 300 zł., a ponadto nazwiska 2 osób, które wpłaciły kwotę przekraczającą dopuszczalny limit. Stanowi to naruszenie art. 36a ust. 1 i 3 ustawy o partiach politycznych. Wpłaty ponad limit zostały wykazane w sprawozdaniu w kwocie 5 200 zł., stanowiącej różnicę między faktyczną wysokością darowizny a dopuszczalną jej wysokością. Środki pozyskane z naruszeniem art. 36a ust. 1 i 3 ustawy w części pozostawiono na rachunku Funduszu Wyborczego (57 000 zł.), a w części je wykorzystano (17 300 zł.). Na rachunek Funduszu Wyborczego została przyjęta także wpłata 1000 zł. od spółki z o.o. "Zalesie", co jest wbrew zakazowi przyjmowania wpłat od osób prawnych.

 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że gospodarka finansowa Partii Ludowo-Demokratycznej i Funduszu Wyborczego prowadzona była w sposób naruszający przepisy ustawy o partiach politycznych. Wykazane nieprawidłowości dotyczące przyjmowania środków i ich wykorzystania bądź pozostawienia na rachunkach bankowych powodują, że Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła jak w sentencji.

 

Partii Ludowo-Demokratycznej przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejsze postanowienie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Ferdynand Rymarz

 

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
Jan Kacprzak

 

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej
Andrzej Kisielewicz
Andrzej Mączyński
Zbigniew Szonert
Stanisław Zabłocki
Tadeusz Żyznowski

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  25-02-2016 15:05

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij