więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2007 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 kwietnia 2008 r.

w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych
przez partie polityczne w 2007 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej przez partie polityczne sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2007 r.

Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 83 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP), prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.

W ustawowym terminie sprawozdania złożyło 75 partii politycznych, spośród których 26 było zobowiązanych do załączenia opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 25 partii politycznych załączyło opinie i raporty biegłego rewidenta, nie załączyła ich partia polityczna Liga Polskich Rodzin (EwP 53).

Sprawozdanie złożyła ponadto partia polityczna Stronnictwo Narodowe „Patria" (EwP 166)2) wykreślona z ewidencji w 2007 r.

Przedłożone sprawozdania partii politycznych stanowią załączniki nr 1-76 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii.

Nie złożyły sprawozdań partie polityczne:

1.      Partia Victoria (EwP 68)
2.      Porozumienie Ludowo-Patriotyczne (EwP 177)
3.      Centrum (EwP 192)
4.      „OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej" (EwP 222)
5.      Samoobrona - Ruch Społeczny (EwP 247)
6.      Wierni Polsce (EwP 251)
7.      Samoobrona Odrodzenie (EwP 262)
8.      Liga Prawicy (EwP 271)
 

Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu wykazy wpłat od osób fizycznych na rzecz partii politycznych na wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285). Inne nieopublikowane załączniki do sprawozdań partii politycznych stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.3)) i są udostępniane do wglądu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie.

                                                         Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz
 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236.

2) W komunikacie i w wykazie załączników kursywą oznaczono partię polityczną wykreśloną z ewidencji w 2007 r.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.


Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 21 kwietnia 2008 r.
(poz.       )

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    25-02-2016 11:01

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij