więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2009 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 kwietnia 2010 r.

w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2009 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej przez partie polityczne sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2009 r.

Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 81 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP), prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdania złożyły 74 partie polityczne, spośród których 24 były zobowiązane do załączenia opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

Sprawozdanie złożyły ponadto partie polityczne Partia Piratów (EwP 282)2) i Polska Patriotyczna (EwP 289) wykreślone z ewidencji w 2009 r.

Przedłożone sprawozdania partii politycznych stanowią załączniki nr 1-76 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii.

Nie złożyły sprawozdań partie polityczne:

1. Polska Partia Ekologiczna (EwP 144)
2. Partia Dzieci i Młodzieży (EwP 158)
3. Chrześcijańska Demokracja (EwP 171)
4. Wolność i Praworządność (EwP 236)
5. Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (EwP 264)
6. Narodowy Kongres Polski (EwP 269)
7. Ruch Społeczny Naprzód Polsko (EwP 291)

Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu wykazy wpłat od osób fizycznych na rzecz partii politycznych na wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.3)). Inne nieopublikowane załączniki do sprawozdań partii politycznych stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.4)) i są udostępniane do wglądu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1652.

2) W komunikacie i w wykazie załączników kursywą oznaczono partie polityczne wykreślone z ewidencji.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

 


Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 12 kwietnia 2010 r.

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    24-02-2016 16:56

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij