więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Józefa Heczko – Prawo, Rodzina, Ojczyzna oraz wydania wyjaśnień dla Komitetu Wyborcze

ZPOW-5721-2-22/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 sierpnia 2004 r.


w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego


o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Józefa Heczko – Prawo, Rodzina, Ojczyzna oraz wydania wyjaśnień dla Komitetu Wyborczego i wytycznych dla Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej,dotyczących czynności wyborczych związanych z uprawnieniem tego Komitetu Wyborczego do zgłoszenia kandydata na senatora w okręgu wyborczym nr 26 w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 12 września 2004 r.

 Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2004 r. (sygn. akt III SW 42/04) uznającego skargę Komitetu Wyborczego Wyborców Józefa Heczko – Prawo, Rodzina, Ojczyzna na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu tego komitetu wyborczego za zasadną

postanawia

I. Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami):

- przyjąć zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Józefa Heczko – Prawo, Rodzina, Ojczyzna w celu zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 września 2004 r. w województwie śląskim, w okręgu nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku – Białej.

Pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego jest Paweł Artur Czyż.

Pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego jest Krzysztof Bestwina.

Komitet wyborczy będzie używał skrótu nazwy KWW Józefa Heczko.

Siedziba Komitetu mieści się w Bielsku Białej, ul. Jesionowa 17/9.


II. Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt I wydać następujące wyjaśnienia dla KWW Józefa Heczko i wytyczne dla Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej właściwej dla okręgu wyborczego nr 26, dotyczące czynności wyborczych związanych z uprawnieniem tego komitetu wyborczego do zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 12 września 2004 r.

1. KWW Józefa Heczko, w związku z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2004 r. i pkt I niniejszej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, ma prawo do zgłoszenia w okręgu wyborczym nr 26 kandydata na senatora w trybie i na zasadach określonych w art. 195 i 196 oraz odpowiednio w art. 143 ust. 3, art. 144 i art. 145 w związku z art. 190 Ordynacji wyborczej.

2. Termin zgłoszenia przez KWW Józefa Heczko kandydata na senatora upływa – w związku z art. 233 ust 1 i 2 Ordynacji wyborczej – w dniu 16 sierpnia 2004 r. o godz. 24.00.

3. Okręgowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej ustanowi w dniu 16 sierpnia br. do godz. 24.00 dyżur w swojej siedzibie dla przyjęcia od KWW Józefa Heczko zgłoszenia kandydata na senatora, a następnie rozpatrzy zgłoszenie stosując odpowiednio przepisy art. 143 ust. 3, art. 144, art. 145, art. 146-149 oraz art. 196 Ordynacji wyborczej.

Uzasadnienie

  Zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej, konsekwencją uznania przez Sąd Najwyższy skargi na odmowę przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego za zasadną i obowiązku Państwowej Komisji Wyborczej niezwłocznego wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia jest „przywrócenie” stanu prawnego z dnia, w którym zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego zostałoby przez Komisję rozpatrzone i uznane za wolne od wad (art. 102 ust. 1 Ordynacji).

W tej konkretnej sprawie nie jest to jednak wystarczające, albowiem w okresie prowadzonego postępowania skargowego przed Sądem Najwyższym, w dniu 3 sierpnia br. minął ustawowo określony termin zgłaszania kandydatów na senatora. Ponieważ w przepisach ustawy brak jest wyraźnego odniesienia do takiej sytuacji, Państwowa Komisja Wyborcza uznała, iż najbliższe istocie sprawy, a jednocześnie chroniące komitet wyborczy przed negatywnymi skutkami zrealizowania ustawowego uprawnienia do wdrożenia procedury skargowej z art. 102 ust. 3 Ordynacji wyborczej, będzie ustalenie terminu zgłoszenia kandydata na senatora przez ten komitet przez odpowiednie wykorzystanie przepisów art. 98 ust. 4 zd. drugie, art. 102 ust. 1 i ust. 4 zd. czwarte, art. 103 ust. 2 i art. 143 ust. 1 tej ustawy.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż określony ustawowo minimalny upływ czasu pomiędzy dniem rozpoczęcia przez komitet wyborczy wykonywania czynności wyborczych (tj. po wydaniu przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego – art. 103 ust. 2 z uwzględnieniem art. 98 ust. 4 zd. drugie i art. 102 ust. 1, a ostatnim dniem na zgłoszenie kandydata na senatora (art. 143 ust. 1) wynosi 6 dni.
W przedmiotowej sprawie stan faktyczny, w świetle „Kalendarza wyborczego”, przedstawia się następująco:

- 24 lipca 2004 r. mija termin zgłaszania Państwowej Komisji Wyborczej komitetów wyborczych do „zarejestrowania” (art. 98 ust. 4 zd. drugie);

- 26 lipca 2004 r. wpływa do Państwowej Komisji Wyborczej przesyłką pocztową zawiadomienie o utworzeniu KWW Józefa Heczko; zawiadomienie zostaje uznane za dokonane w terminie (art. 233 ust 1 i 2);

- 29 lipca 2004 r. Państwowa Komisja Wyborcza (w terminie z art. 102 ust. 1) rozpatruje zawiadomienie i wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu KWW Józefa Heczko;

- 3 sierpnia 2004 r. o godz. 24.00 mija termin zgłaszania kandydatów na senatora ( art. 143 ust. 1 w związku z art. 190).

Z powyższego wynika, iż w przypadku przyjęcia w dniu 29 lipca 2004 r. zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego jako spełniającego warunki określone w ustawie, KWW Józefa Heczko miałby 6 dni na wykonanie czynności związanych ze zgłoszeniem kandydata na senatora w okręgu wyborczym nr 26 (art. 103 ust. 2 i art. 143 ust. 1 w związku z art. 190). Dlatego też należało postanowić jak w pkt II sentencji niniejszej uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    17-03-2016 13:41

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij